Giảng viên Bộ môn Văn học Việt Nam và văn học nước ngoài
Họ và tên: Trần Thị Thanh Nhị
Giới tính: Nữ
Năm sinh: 1985
Đơn vị: Khoa Ngữ văn
Khoa/Phòng/Ban: Bộ môn Văn học Việt Nam và văn học nước ngoài – Khoa Ngữ văn – TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học
Chuyên môn giảng dạy: Văn học trung đại
Chức danh
Bằng cấp: Tiến sĩ (2018), Thạc sĩ (2010)
Ngạch công chức: Giảng viên
Ngoại ngữ
Chuyên ngành đào tạo: Văn học Việt Nam
Địa chỉ: Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại
Email: thanhnhidh@gmail.com
Công trình: Danh mục công trình khoa học