Giảng viên Phương pháp dạy học và Lý luận văn học; Trợ lý Khoa học – Đào tạo
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: LÊ THỊ DIỄM HẰNG
Giới tính: Nữ
Năm sinh: 1984
Đơn vị: Khoa Ngữ văn
Khoa/Phòng/Ban: Bộ môn Phương pháp dạy học và Lý luận văn học – Khoa Ngữ văn – TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
Lĩnh vực nghiên cứu: Lý luận văn học
Chuyên môn giảng dạy: Lý luận văn học
Chức danh
Bằng cấp: Tiến sĩ (2014), Thạc sĩ (2008)
Ngạch công chức: Giảng viên chính
Ngoại ngữ: Anh văn B2
Chuyên ngành đào tạo: Lý luận văn học
Địa chỉ: 1/4 Chế Lan Viên, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại: 0906455790
Email: lethidiemhang@dhsphue.edu.vn
II. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC
Danh mục công trình khoa học