Giảng viên Bộ môn Văn học Việt Nam và văn học nước ngoài, NCS tại Trung Quốc
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: Nguyễn Văn Luân
Giới tính: Nam
Năm sinh: 1988
Đơn vị: Khoa Ngữ văn
Khoa/Phòng/Ban: Bộ môn Văn học Việt Nam và văn học nước ngoài – Khoa Ngữ văn – TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học Việt Nam trung đại
Chuyên môn giảng dạy: Văn học Việt Nam trung đại
Chức danh
Bằng cấp: Thạc sĩ
Ngạch công chức: Giảng viên
Ngoại ngữ: Anh văn (B1)
Chuyên ngành đào tạo Văn học Việt Nam
Địa chỉ: 58/2A Xuân Phú, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại
Email: Nguyenvanluandhsphue@gmail.com
II. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC
Danh mục công trình khoa học