Giảng viên Bộ môn Phương pháp dạy học và Lý luận văn học
Họ và tên: Nguyễn Thị Hoài Phương
Giới tính: Nữ
Năm sinh: 1992
Đơn vị: Khoa Ngữ văn
Khoa/Phòng/Ban: Phương pháp dạy học và Lý luận văn học
Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học Việt Nam
Chuyên môn giảng dạy: Phương pháp dạy học
Chức danh
Bằng cấp: Thạc sĩ (2017), Cử nhân (2014)
Ngạch công chức: Giảng viên
Ngoại ngữ: Anh văn (B1)
Chuyên ngành đào tạo: Văn học Việt Nam
Địa chỉ: 30 Nguyễn Viết Phong, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế
Điện thoại: 01675113047
Email: nguyenhoaiphuongdhsp@gmail.com
Công trình: Danh mục công trình khoa học