Giảng viên Bộ môn Ngôn ngữ – Hán Nôm
Họ và tên: Trần Thị Huyền Gấm
Giới tính: Nữ
Năm sinh: 1991
Đơn vị: Khoa Ngữ văn
Khoa/Phòng/Ban
Lĩnh vực nghiên cứu: Lý luận ngôn ngữ
Chuyên môn giảng dạy: Ngôn ngữ học
Chức danh
Bằng cấp: Thạc sĩ (2016), Cử nhân (2013)
Ngạch công chức: Giảng viên
Ngoại ngữ: Cử nhân tiếng Anh
Chuyên ngành đào tạo: Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam
Địa chỉ: Thành phố Huế
Điện thoại: 01649825074
Email: huyengamsp@gmail.com
Công trình: Danh mục công trình khoa học