Giảng viên Bộ môn Văn học Việt Nam và văn học nước ngoài

 1. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
  Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hằng
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1991
  Đơn vị: Khoa Ngữ văn
  Khoa/Phòng/Ban: Bộ môn Văn học Việt Nam và Văn học nước ngoài
  Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học Mỹ, Văn học và văn hóa phương Tây, Văn học so sánh
  Chuyên môn giảng dạy: Văn học châu Mỹ, Văn học châu Âu
  Chức danh
  Bằng cấp: Cử nhân (2013) Thạc sĩ (2016) Tiến sĩ (2023)
  Ngạch công chức: Giảng viên
  Ngoại ngữ: Cử nhân Ngôn ngữ Anh; Ielts
  Chuyên ngành đào tạo: Văn học nước ngoài
  Địa chỉ: Khoa Ngữ văn, Trường ĐHSP, Đại học Huế
  Điện thoại: 0818 786 746
  Email: hangvsphue@gmail.com

Danh mục công trình khoa học