Giảng viên Bộ môn Văn học Việt Nam và văn học nước ngoài
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hằng
Giới tính: Nữ
Năm sinh: 1991
Đơn vị: Khoa Ngữ văn
Khoa/Phòng/Ban: Bộ môn Văn học Việt Nam và văn học nước ngoài
Lĩnh vực nghiên cứu
Chuyên môn giảng dạy
Chức danh
Bằng cấp: Cử nhân (2013) Thạc sĩ (2016)
Ngạch công chức: Giảng viên
Ngoại ngữ: Anh văn (C)
Chuyên ngành đào tạo
Địa chỉ
Điện thoại: 0349825983
Email: hangvsphue@gmail.com
Danh mục công trình khoa học