Hướng đến kỷ niệm 65 năm hình thành và phát triển khoa ngữ văn – đại học sư phạm Huế