I. LÍ LỊCH KHOA HỌC:
Họ và tên: Nguyễn Thị Tịnh Thy
Giới tính: Nữ
Năm sinh: 1970
Đơn vị: Khoa Ngữ văn
Khoa/Phòng/Ban: Bộ môn Văn học Việt Nam và văn học nước ngoài – Khoa Ngữ văn – TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học nước ngoài, Tự sự học, phê bình sinh thái, văn học so sánh
Chuyên môn giảng dạy: Văn học nước ngoài, Phê bình sinh thái
Chức danh
Bằng cấp: Tiến sĩ (2011)
Ngạch công chức: Giảng viên chính
Ngoại ngữ: Tiếng Trung (CN)
Chuyên ngành đào tạo: Văn học nước ngoài
Địa chỉ: 38 Kiệt 69 Lê Ngô Cát, Huế, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại: 0945711998
Email: nguyenthitinhthy@dhsphue.edu.vn
II. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC:
Danh mục công trình khoa học