Trưởng bộ môn Ngôn ngữ – Hán Nôm
Họ và tên: Nguyễn Lãm Thắng
Giới tính: Nam
Năm sinh: 1974
Đơn vị: Khoa Ngữ văn
Khoa/Phòng/Ban:
Lĩnh vực nghiên cứu: Lý luận ngôn ngữ
Chuyên môn giảng dạy: Văn hóa, Ngôn ngữ, Hán Nôm
Chức danh
Bằng cấp: Thạc sĩ (2011), Cử nhân (1998)
Ngạch công chức: Giảng viên
Ngoại ngữ: Anh văn (C)
Chuyên ngành đào tạo: Văn hóa, Ngôn ngữ, Hán Nôm
Địa chỉ: 68/1 Nguyễn Phúc Nguyên, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại:
Email: lamthanghue@gmail.com
Công trình: Danh mục công trình khoa học