Giảng viên Bộ môn Văn học Việt Nam và văn học nước ngoài
Họ và tên: Hoàng Thị Huế
Giới tính: Nữ
Năm sinh: 1972
Đơn vị: Khoa Ngữ văn
Khoa/Phòng/Ban: TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học Việt Nam, Lý thuyết và lịch sử Văn học
Chuyên môn giảng dạy: Văn học , Văn hoá, Lý thuyết và lịch sử Văn học Văn học so sánh
Chức danh: Phó giáo sư (2016)
Bằng cấp: Tiến sĩ (2007)
Ngạch công chức: Giảng viên cao cấp (GVCC)
Ngoại ngữ: Anh văn (CN)
Chuyên ngành đào tạo: Văn học Việt Nam
Địa chỉ: Phan Đăng Lưu, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại
Email: hoangthihue@dhsphue.edu.vn
Công trình: Danh mục công trình khoa học