Giảng viên Bộ môn Phương pháp dạy học và Lý luận văn học
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: Thái Phan Vàng Anh
Giới tính: Nữ
Năm sinh: 1980
Đơn vị: Khoa Ngữ văn
Khoa/Phòng/Ban: Bộ mônPhương pháp dạy học và Lý luận văn học – Khoa Ngữ văn – TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
Lĩnh vực nghiên cứu: Lý luận văn học
Chuyên môn giảng dạy: Lý luận văn học
Chức danh: Phó giáo sư
Bằng cấp: Tiến sĩ (2010)
Ngạch công chức: Giảng viên CC
Ngoại ngữ: Anh văn (CN)
Chuyên ngành đào tạo: Lý luận văn học
Địa chỉ: 36 kiệt 69 Lê Ngô Cát, TP. Huế
Điện thoại
Email: vanganh.hoaco@gmail.com
II. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC
Danh mục công trình khoa học