Tác giả: TS. Hoàng Đức Khoa – TS. Tôn Thất Dụng

Nhà xuất bản: NXB Đại học Huế

Giá bán:

Sơ lược: Giáo trình được biên soạn trên cơ sở nội dung chương trình khung bộ môn văn học Việt Nam dành cho hệ đào tạo cử nhân tại Khoa Ngữ văn, trường ĐHSP Huế

Nội dung chính:

Giáo trình gồm 3 chương:
Chương 1: Khái quát về văn học Việt Nam hiện đại giai đoạn từ đầu thế kỷ XX đến 1930.
Chương 2: Phan Bội Châu (1867 – 1940)
Chương 3: Tản Đà – Nguyễn Khắc Hiếu (1889 – 1939)