Tác giả: Nguyễn Trung Kiên (sưu tầm, biên soạn)
Nhà xuất bản: Đại học Huế
Giá bán:
Sơ lược:
Nội dung chính: