Tác giả: Nguyễn Thị Tịnh Thy
Nhà xuất bản: NXB Khoa học Xã Hội
Giá bán: 155.000 đ
Sơ lược: Rừng khô, suối cạn, biển độc… và văn chương là chuyên luận về phê bình sinh thái trong văn học, gồm có 4 chương. Các chương 1, 2 và 3 tập trung giới thiệu về các khái niệm tiền đề, lý thuyết và thành tựu của Văn học sinh thái, Phê bình sinh thái trên thế giới. Chương 4 là ứng dụng lý thuyết phê bình sinh thái để nghiên cứu văn chương, thể hiện tính tương thích của lý thuyết trong việc phân tích những thể loại, tác phẩm, tác gia văn học cụ thể.
Nội dung chính: