Monthly Archives: Tháng Mười Một 2022

BÁO CÁO ĐỀ DẪN HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ VỀ VĂN HÓA VÀ GIÁO DỤC LẦN THỨ III NĂM 2022 (ICCE 2022) – “Giao lưu văn hóa, giáo dục Pháp-Việt-Nhật: Lịch sử và phát triển”

Giao lưu, ảnh hưởng và tiếp biến văn hóa là hiện tượng phổ biến và nhu cầu thường xuyên có tính tất yếu trong lịch sử phát triển của mỗi quốc gia, khu vực cũng như của toàn thế giới. Các quốc gia – dân tộc trên con đường hình thành, phát triển đều có […]