Monthly Archives: Tháng Chín 2020

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ LÝ THUYẾT THI PHÁP NỮ QUYỀN

Tóm tắt: Trong bài viết này, chúng tôi tập trung trình bày một số vấn đề lý thuyết trọng tâm của thi pháp nữ quyền, từ đó thử xác định một vài phương pháp nghiên cứu, phê bình theo lý thuyết này. Theo đó, chúng tôi đặt ra những câu hỏi sau: Thi pháp nữ […]